15 Φεβρουαρίου 1999: Η κυβέρνηση παραδίδει τον Οτσαλάν στην Τουρκία

Σαν βόμβα σκάει στην Αθήνα το από­γευ­μα της 15ης Φλε­βά­ρη του 1999 η εί­δη­ση ότι ο Κούρ­δος ηγέ­της Αμπ­ντου­λάχ Οτσα­λάν «φι­λο­ξε­νού­νταν» για δε­κα­πέ­ντε μέρες στην ελ­λη­νι­κή πρε­σβεία στο Ναϊ­ρό­μπι της Κέ­νυας. Το από­γευ­μα εκεί­νης της μέρας ο Οτσα­λάν υπο­χρε­ώ­θη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει την πρε­σβεία και η επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση ανέ­φε­ρε ότι τα ίχνη του χά­θη­καν όταν το αυ­το­κί­νη­το που τον με­τέ­φε­ρε στο αε­ρο­δρό­μιο «εξα­φα­νί­στη­κε» κάτω από αδιευ­κρί­νι­στες συν­θή­κες. Λίγες ώρες αρ­γό­τε­ρα, τα τουρ­κι­κά τη­λε­ο­πτι­κά δί­κτυα με­τέ­δι­δαν βί­ντεο με τις απο­τρό­παιες ει­κό­νες από τη με­τα­φο­ρά του Οτσα­λάν στην Αγκυ­ρα, μετά από επι­χεί­ρη­ση αν­δρών των μυ­στι­κών υπη­ρε­σιών στο Ναϊ­ρό­μπι.


Την αρ­χι­κή έκ­πλη­ξη δια­δέ­χτη­κε η οργή για τη στάση της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και για τους χει­ρι­σμούς της, που συ­νι­στού­σαν πα­ρά­δο­ση του Οτσα­λάν στα χέρια των Τούρ­κων πρα­κτό­ρων.

Η οργή με­γα­λώ­νει, γιατί η κυ­βέρ­νη­ση διά­λε­ξε το ίδιο βράδυ για να δια­τά­ξει «επι­χεί­ρη­ση – σκού­πα» κατά των Κούρ­δων που ήταν εγκα­τα­στη­μέ­νοι στην πλα­τεία Κου­μουν­δού­ρου. Στην επι­χεί­ρη­ση, η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται με ιδιαί­τε­ρη σκλη­ρό­τη­τα κατά των προ­σφύ­γων, τους συ­γκε­ντρώ­νει και τους με­τα­φέ­ρει σε στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις με συν­θή­κες στρα­το­πέ­δου συ­γκέ­ντρω­σης.

Λίγες μέρες αρ­γό­τε­ρα αρ­χί­ζει να ξε­τυ­λί­γε­ται το κου­βά­ρι της ιστο­ρί­ας, για το τι συ­νέ­βη πριν και κατά τη διάρ­κεια της 15ης Φλε­βά­ρη. Στις απο­κα­λύ­ψεις συ­ντέ­λε­σε η έκρη­ξη των αντι­δρά­σε­ων του ελ­λη­νι­κού λαού, που με μα­χη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις και άλλες εκ­δη­λώ­σεις αλ­λη­λεγ­γύ­ης και συ­μπα­ρά­στα­σης στον κουρ­δι­κό λαό κα­τα­δί­κα­σε την πα­ρά­δο­ση του ηγέτη του ΡΚΚ και ζή­τη­σε τις ευ­θύ­νες από την κυ­βέρ­νη­ση.

Η κυ­βέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να βγει στην αντε­πί­θε­ση, υιο­θε­τώ­ντας όλες τις αμε­ρι­κα­νι­κές και τουρ­κι­κές θέ­σεις περί τρο­μο­κρα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας του ΡΚΚ και του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού κουρ­δι­κού κι­νή­μα­τος. Ετσι όμως ενο­χο­ποιεί­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο, αφού ενι­σχύ­ει τις εκτι­μή­σεις περί σχε­δί­ου πα­ρά­δο­σης του Οτσα­λάν, στο οποίο πήρε μέρος και η ίδια. Ωστό­σο, κάτω από τη λαϊκή πίεση, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Ση­μί­της θα δε­χτεί ότι έγι­ναν «λάθος χει­ρι­σμοί» και θα απο­πέμ­ψει από την κυ­βέρ­νη­ση τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών Θ. Πά­γκα­λο, Εσω­τε­ρι­κών Αλ. Πα­πα­δό­που­λο και Δη­μό­σιας Τάξης Φ. Πε­τσάλ­νι­κο.


Πηγή: Ρι­ζο­σπά­στης
Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.